Door Peter Bronkhorst

Wie is mijn naaste?

Hoe kunnen wij als onderwijsprofessionals onze kinderen nu echt leren dat iedereen er mag zijn, zoals hij of zij is? Dieper nog: waarom kunnen wij als christelijke leerkrachten er nu niet voor zorgen dat onze kinderen doen wat de tweede tafel van de wet zegt: hebt uw naaste lief als uzelven? Of klopt het toch wat Gods Woord zegt: dat we van nature haters zijn van God en onze naaste? Moeten we er ons dus maar bij neerleggen dat kinderen elkaar nu eenmaal pesten, omdat ze Adamiet zijn?

Wie is onze overheid?

Niets is minder waar, want het gebod zegt: Gij zult..! Daarom, en omdat we christenen zijn, is de positieve omgang met ons naaste onze opdracht aan onszelf en aan de wereld om ons heen. Daarom moet de basis liggen in een positieve omgang, in voorbeeldgedrag, in respect voor elkaar. De kernwaarden liefde, geduld en vergevingsgezindheid moeten ons kenmerken. Vanuit deze kernwaarden moeten we vanaf de eerste schoolweken met onze groep werken. Dus het vanuit de overheid verplichten van scholen om te werken aan een veilig klimaat zou ten diepste een bevestiging moeten zijn voor onze manier van werken. Of zijn we inmiddels aan de wereld gelijkvormig geworden en is bij ons het onderwijs ten diepste voornamelijk gericht op prestatie  en kennisverwerving?

Pestprotocollen om van te smullen

Pesten is gerelateerd aan een sociaal veilig klimaat op school. Goossens, Vermande en van der Meulen (Pesten op school, achtergronden en interventies, 2012) geven duidelijk aan dat het schoolklimaat in verband wordt gebracht met sociaal gedrag en psychisch welbevinden. Scholen hebben vaak iets waarmee ze aan het werk kunnen als er gepest wordt: het zogenaamde pestprotocol. Helaas blijkt dat een pestprotocol op veel scholen vooral theoretisch toegevoegde waarde heeft. Het ontbreekt aan mensen die ervaring hebben met het toepassen van het protocol en het blijkt uit verschillende onderzoeken dat leerkrachten niet altijd goed op de hoogte zijn van het pesten. Daarnaast is het vaak reactief en niet proactief. Daarom is het van groot belang dat scholen preventief te werk gaan. Er zal in alle groepen gewerkt moeten worden aan de groepsvorming. Hier geldt bij uitstek dat voorkomen beter is dan genezen, want in veel pestgevallen is er nooit sprake van genezing!

Leerkring Pesten

Als leerkring willen we in kaart brengen hoe we christelijke onderwijsprofessionals kunnen helpen om gestalte te geven aan het vormen van een veilig klimaat waarin Pesten voorkomen wordt. Het doel is om een product te ontwikkelen dat hierbij als handreiking voor leerkrachten dient. Dit alles gestoeld op een Bijbelse visie.