Door Kees van der Vloed, onderwijsadviseur

Vanzelfsprekend zijn er geen artikelen of publicaties te vinden die het fenomeen relativeren of als onbelangrijk terzijde schuiven. Ongeacht de achtergrond van de auteur – christelijk of niet-christelijk – wordt er sterk op aangedrongen om in de scholen een klimaat te creëren waarin de veiligheid en dus ook de sociale veiligheid van kinderen gewaarborgd wordt.

Dat riep de vraag op wat nu precies de meerwaarde was van het werk van de Leerkring. Je behoeft immers geen christen te zijn om pestgedrag te veroordelen. De meerwaarde is hierin gevonden dat gezond sociaal gedrag waarbij iedereen wordt gerespecteerd, z’n oorsprong vindt in hoe de Schepper ons bedoeld en geschapen heeft. De basis van ons gedrag is immers niet gelegen in een algemeen humanistisch uitgangspunt, maar in het gebod van de Heere om de naaste lief te hebben als onszelf.

Dat laatste is de reden geweest om een groot aantal Bijbelverhalen op te nemen waarbij de relatie met het gebod tot naastenliefde wordt geëxpliciteerd. De leerkring hoopt hiermee leerkrachten te ondersteunen om tijdens de Bijbelvertelling de kinderen te leren hoe God het leven en vooral ook het samen leven van mensen oorspronkelijk bedoeld heeft en daarnaast hoe Hij wil dat we in een gebroken wereld met elkaar omgaan.

We hopen dat het werk dat de Leerkring verricht heeft zijn weg naar de scholen mag vinden en een bijdrage mag leveren aan een veilig klimaat in de scholen en dat niet alleen tot heil van de naaste, maar daarmee ook tot eer van God.