De eerste studenten sinds de start van de Opleidingsschool is afgestudeerd. Zij volgden grotendeels het reguliere curriculum van de pabo, gecombineerd met de praktijkopleiding op hun opleidingsschool. Vanaf september 2018 draait een pilotklas met de zogenaamde ‘nieuwe generatie aanstaande leraren’ binnen Samen opleiden. Voor hen ziet de opleiding er dankzij de ervaringen van de afgelopen jaren heel anders uit. Vanaf het nieuwe cursusjaar worden alle aanstaande leraren binnen SAM volgens het nieuwe curriculum opgeleid.
 
Nieuwe verhoudingen
Toen SAM startte, was Driestar hogeschool meer dan de opleidingsscholen bepalend voor het curriculum. Nog steeds is de expertise vanuit de hogeschool natuurlijk nodig om de kwaliteit van de opleiding te kunnen waarborgen, maar meer dan voorheen wordt ook bij de samenstelling en inhoud van het curriculum gebruik gemaakt van de deskundigheid van iedere (aanstaande) professional. Zo is het nieuwe curriculum ontstaan uit een nauwe samenwerking tussen het werkveld en de hogeschool, onder andere voor het samenstellen van het beroepsprofiel en het uitwerken van de toetsing.
 
De bedoeling
Een andere belangrijke ontwikkeling binnen Samen opleiden is hoe het opleidingsaanbod wordt vastgesteld. Meer en meer denken we vooral vanuit ‘de bedoeling’ met de opleiding: dat aanstaande leraren ook daadwerkelijk startbekwame leraren worden. Niet het aanbod van de Opleidingsschool is hiervoor leidend, maar het beroepsprofiel van de christelijke leraar dat we ontwikkeld hebben. In dit profiel staat de professionele identiteit van de christelijke leraar centraal, die de verbinding vormt tussen wie de leraar is, het werk dat hij doet en de context waarin hij werkt. Vanuit de professionele identiteit wordt invulling gegeven aan de uitvoering van vijf beroepstaken die passen bij de rol van de leraar. Het beroepsprofiel geldt als leidraad voor de toetsing en het aanbod. Omdat de toetsing beroepsgericht is, is het aantal losse toetsen en opdrachten in het nieuwe curriculum sterk afgenomen. Steeds stellen we binnen SAM de vraag: hoe draagt dit onderdeel van het curriculum bij aan de groei van de (aanstaande) leraar richting het beroepsprofiel?
 
Doorgaande ontwikkeling
Na je SAM-opleiding ben je een startbekwame leraar, maar ook dan valt er nog veel te leren. Daarom is SAM er ook voor de verdere ontwikkeling van leraren. In de nieuwe cultuur is er steeds meer samenhang in de doorgaande doorgaande ontwikkeling van aanstaande en startende leraren en van het gehele schoolteam. We willen op alle opleidingsscholen werken aan een ontwikkelingsgerichte cultuur, waarbij door iedereen gewerkt kan worden aan de verdere ontwikkeling richting het expertniveau van het beroepsprofiel. We zien dat op scholen deze geïntegreerde aanpak aanslaat en helpt bij de professionalisering van alle teamleden.
 
Tweede generatie
Kortom: we hebben geleerd van het opleiden van de eerste generatie aanstaande leraren. Als je als pabostudent in september 2019 instroomt in de SAM-route of als je als schoolteam belangstelling hebt om opleidingsschool te worden, zul je merken dat we inmiddels veel ervaring hebben opgedaan. De ontwikkelingen binnen de eerste generatie en de verbeterpunten die de aanstaande leraren over de jaren hebben aangedragen, zijn concreet gemaakt in het nieuwe curriculum waar jij als tweede generatie van mag profiteren.
 
Samen opleiden is dynamisch en blijft in ontwikkeling. Zo zullen ook de nieuwe generaties aanstaande leraren zich de komende jaren verder ontwikkelen om samen te blijven bouwen aan de toekomst van goed christelijk onderwijs.
 
Binnenkort verschijnt een volgend nieuwsbericht over het nieuwe curriculum.

Sanne Samsom