Het samen leren in een ontwikkelingsgerichte cultuur hebben we een aantal jaren vormgegeven door Samen leren-dagen te organiseren. Dit waren goede dagen, maar tegelijkertijd bleek dat de behoefte van de deelnemers te divers was om het voor iedereen tot een succes te laten worden. Daarom zijn we gestopt met de Samen leren-dagen, maar het ideaal van samen professionaliseren, onderzoeken en ontwikkelen blijft natuurlijk staan. Vorig schooljaar zijn we een pilot gestart in Berséba Noord-Oost.
 
Binnen deze regio werken we in de scholen met Samen leren-teams (SLT’s). In deze teams wordt op diverse thema’s onderzoek gedaan en materiaal ontwikkeld. Naast collega’s van de bassischool gaan hier binnenkort ook aanstaande leerkrachten en pabodocenten deel van uitmaken. Hierdoor wordt de dynamiek en de opbrengst van het leren in die teams naar verwachting rijker. Pabodocenten brengen specifieke kennis in en ervaren omgekeerd welke vragen de actuele ontwikkelingen in de praktijk aan de opleiding stellen. Leerkrachten brengen hun ervaringskennis in en krijgen ‘theory-just-in-time’. Studenten dragen bij door onderzoek te verrichten en kritische vragen te stellen en leren zelf van praktijk en theorie. Hier plukken alle deelnemers de vruchten van en het komt ten goede aan de kinderen op de basisscholen. 
 
Ook bij de leernetwerken in Zeeland is enthousiasme ontstaan voor deze pilot. We hopen dit schooljaar de pilot te verbreden naar de leernetwerken Taal, Rekenen en Jonge kind.
 
Meer weten over deze pilot? Neem contact met ons op!