De respons op enquête met betrekking tot het onderwerp sociale veiligheid en pesten, die door de leerkring Pesten van SAM is uitgezet onder basisscholen, is verrassend hoog. Reactie is voornamelijk gegeven door intern begeleiders, vertrouwenspersoon of leidinggevenden van protestants-christelijke of reformatorische basisscholen. 
 
Het sociale veiligheidsbeleid op scholen wordt door de respondenten beoordeeld met een 7,4. In de enquête wordt dieper ingegaan op dat wat scholen doen met betrekking tot sociale veiligheid en pesten. Op veel scholen is heel bewust aandacht voor groepsdynamica en groepsvormende activiteiten aan het begin van een nieuw cursusjaar. Ouderbetrokkenheid is hierbij belangrijk.
 
Alle respondenten geven aan dat zij een anti-pestprotocol hanteren. Als er incidenten zijn, gaan scholen er serieus mee aan de slag volgens een specifiek plan. De Kanjertraining is relatief de meest gebruikte anti-pestmethodiek of methodiek sociale vaardigheden op scholen, gevolgd door ‘Goed gedaan’ en de Vreedzame school. Het grootste deel van de respondenten geeft echter aan geen anti- pestmethodiek te gebruiken. Het volgen van nascholing of de opleiding tot gedragswetenschapper (Master Special Educational Needs) geeft leerkrachten en intern begeleiders handvatten m.b.t. de aanpak van pesten en het vormgeven van sociale veiligheid.
 
Voor de meeste respondenten speelt identiteit een grote rol bij de aanpak van pesten en het thema sociale veiligheid. De respondenten zien dit vooral als een verantwoordelijkheid vanuit christelijke waarden en normen (‘In zekere zin hanteren we onze christelijke normen en waarden in de manier waarop we met de kinderen omgaan. Hierover hebben we ook gedragsafspraken’). Verder is het ook zo dat God ons zelf leert hoe wij met onze naaste om moeten gaan (‘Ieder kind is uniek en mag zijn wie hij is. God heeft je geschapen zoals je bent. Zoals jij wilt dat je behandeld wordt zo moet het ook met een ander. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’).
 
Ondanks de positieve beoordeling die scholen zichzelf geven, moeten we altijd streven naar beter omdat het de sociale veiligheid van kinderen aangaat. Als leerkring Pesten zetten we ons hier 100% voor in om dit tevredenheidscijfer op de 8 of hoger te krijgen. Want … pesten moet zoveel als mogelijk uitgebannen worden.