Allerlei betrokkenen van SAM waren aanwezig (leerkrachten, studenten, directeuren, docenten van de hogeschool, schoolopleiders, mentoren etc.). Dit illustreert dat Samen in ontwikkeling een project is van ons allemaal. Wij zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe studenten tot vakbekwame en uiteindelijk excellente leerkrachten.

De winst van SAM

De middag begon met een plenair gedeelte waarin twee SAM-studenten, een schoolopleider en een docent van de hogeschool hun visie op SAM toelichtten en de winst concreet benoemden. Voorbeelden van de winst zijn: een SAM-student versterkt het team, de student komt elke week terug in dezelfde klas en dat zorgt voor continuïteit. Als schoolopleider zie je het team van de school groeien. Leerkrachten ontwikkelen een onderzoekende houding, er is aandacht voor het opleiden en begeleiden van studenten en ze worden uitgedaagd om aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling te werken.

Leerkringen

Vervolgens gingen de deelnemers uiteen en kwam in tafelgesprekken de winst op een specifiek onderdeel van het project aan de orde. De leerkringen en de post-HBO opleiding Jonge kind waren onder andere aanwezig. Zij deelden producten en kennis en de deelnemers konden feedback geven. Leerkring Pesten ontwikkelt een pestprotocol voor basisscholen en heeft Bijbelverhalen geclusterd om in de Bijbelvertelling aandacht aan pesten te kunnen schenken. Leerkring Opbrengstgericht werken ontwikkelt een app waarmee gereflecteerd kan worden op het handelen van een leerkracht. Leerkring Ouderbetrokkenheid ontwikkelt een beeldbank met materiaal om scholen te ondersteunen bij het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Leerkring Omgaan met verschillen heeft recent een eerste product gepubliceerd: de waaier van Bloom (over de taxonomie van Bloom). Op www.sameninontwikkeling.nl staat meer informatie over deze vier leerkringen.

Samen voortdurend in ontwikkeling

De winst van SAM is deze middag uitgebreid gedeeld, maar het project is nog niet afgelopen. De winst is op veel plekken in ontwikkeling en zal duidelijker worden de komende jaren. In principe staan we pas aan het begin van het samen opleiden van studenten. We werken namelijk in een beweging die op een cirkel lijkt: De opleidingsscholen en Driestar hogeschool leiden SAM-studenten op. Als startende leerkracht kunnen zij deelnemen aan een werkplaats. Vervolgens kunnen zij zich verder ontwikkelen tot een mentorplus en schoolopleider. Ook kunnen ze kennis vergroten door het volgen van een post-HBO opleiding. Intussen kan de leerkracht weer een mentor zijn voor nieuwe SAM-studenten en dan begint de cirkel opnieuw. Voor wie doen we dit allemaal? Voor de leerlingen in het primair onderwijs. Zij verdienen het om het beste onderwijs te krijgen van leerkrachten die zelf voortdurend in ontwikkeling zijn.