Thuisbetrokkenheid

Het is goed voor de schoolontwikkeling van kinderen dat ouders thuis belangstelling hebben voor wát er op school geleerd wordt. De gunstige schoolontwikkeling verloopt voornamelijk via het zelfbeeld van de kinderen. Ouders kunnen dit zelfbeeld positief beïnvloeden doordat ze hoge, realistische verwachtingen van hun kind uiten. Jij kan hieraan meewerken door ouders handreikingen te doen met betrekking tot het leerproces van hun kinderen.Door samen met ouders de begeleiding af te stemmen kunnen zij hun kind thuis beter begeleiden. Het is belangrijk om informatie zorgvuldig te verzamelen en te geven, zodat ook de communicatie hierin gestructureerd en doelmatig verloopt. 

Ouders kunnen bij verschillende vakken ondersteuning bieden. Jouw leerling profiteert er bijvoorbeeld van als ouders veel voorlezen of samen lezen met hun kind. Je kunt ouders hiervoor praktische handreikingen geven. Je zult merken dat ouders dit erg waarderen! Het is belangrijk dat ouders interactief met hun kind bezig zijn. Geef aan wat jouw leerling zonder hun hulp kan en wat ze met extra hulp kunnen bereiken. 
Je kunt tijdens een informatieavond aan ouders voordoen op welke manieren thuis geholpen kan worden met lezen.

Thuis oefenen met rekenvaardigheden vereist instructie door jou als leraar. Voor 
jouw leerling is het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van de rekentaal en de oplossingsstrategieën die in jouw klas gebruikt worden. Zo voorkom je dat ouders het kind andere strategieën aanleren die alleen maar verwarring scheppen. 

Voor alle vakken op school geldt dat naarmate jouw leerlingen ouder geworden zijn meer baat hebben bij vertrouwen en steun van hun ouders dan concrete hulp. Jij kan aan de ouders uitleggen waaruit deze hulp bestaat.

Tips

  • Laat op de informatieavond aan het begin van ieder schooljaar een stukje les zien met betrekking tot een cruciaal leermoment dat jaar.
  • Laat ouders ervaren hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen.
  • Leer ouders dat ze hun kinderen helpen door procesgerichte, positieve feedback te geven.
  • Breng ouders geregeld op de hoogte van educatieve uitstapjes die zij met hun kind kunnen ondernemen, bijvoorbeeld bibliotheekbezoek.
  • Geef ouders het document “Tips voor huiswerkbegeleiding” mee.

Onderzoek

Door de leerkring is onderzoek gedaan naar thuisbetrokkenheid. Hierbij is gekeken hoe de begeleiding van ouders met een kind met dyslexiebehandeling zo ingericht kan worden, zodat dit de behandeling van het kind positief beïnvloed wordt. 

>> Download hier het onderzoeksverslag (pdf)