Pesten in de Bijbel

In de Bijbel gaat het niet alleen over individuen, maar ook over groepen van mensen die slachtoffer of dader zijn.

Enkele voorbeelden:
  • Individu tegenover individu. Bekende voorbeelden hiervan spelen onder andere in de verhalen van Kaïn en Abel, Ismaël en Izak, Jakob en Ezau, Laban tegenover Jakob, Hanna en Peninna. Van Kaïn en Abel weten we te weinig om over pesten te spreken, maar als eerste geschiedenis waarbij het mis gaat tussen mensen nemen we dit verhaal toch op. De andere drie voorbeelden zijn met vele andere verhalen uitvoeriger beschreven en geven een soms gedetailleerde beschrijving hoe de een de ander dwarszit.
  • Groep tegenover individu. Het bekendste voorbeeld uit het Oude Testament is de situatie tussen Jozef en zijn broers. Andere bruikbare verhalen zijn de profeet Elisa en de kinderen van Bethel; de barmhartige Samaritaan; de Farizeeën en Schriftgeleerden tegenover Jezus; Herodes en de soldaten tegenover Jezus.
  • Individu tegenover de groep. Haman die de Joden in Babel om wil laten brengen.
  • De groep (een volk) tegenover de groep (een volk). Sanballat en Tobia tegenover de teruggekeerden uit de ballingschap, met onder anderen Ezra en Nehemia. Andere voorbeelden: diverse vijandige volken stonden tegenover Israël, in de woestijnreis, Richterentijd en Koningentijd. 
Wanneer we zoeken naar ove ‘verkorene’,ereenkomsten in al deze geschiedenissen, dan valt op dat de gepeste, de uitgebuite, de vernederde partij meestal kinderen van God zijn. We zien in de verhalen bepaalde patronen, zoals de godvruchtige tegenover de goddeloze; de gezegende tegenover de jaloerse; de weerloze tegenover de vernielzuchtige. De verhalen tonen ook allerlei vormen van oplossingen. Voorbeelden zijn:
  • De Heere grijpt in – soms zonder expliciet gebed – en redt, ontfermt Zich.
  • Er zijn helpers die opkomen voor de slachtoffers.
  • Door slimheid wordt de pester ‘ontwapend’, uitgeschakeld.
  • Er wordt gebeden of geprofeteerd (…) en de Heere redt op het gebed
Soms is er geen oplossing en wint de pester;de gepeste verliest of wordt gedood.

>> Lees verder 5. Geraadpleegde bronnen