Bijbelverhalen

Hieronder kun je uitgewerkte Bijbelverhalen downloaden. Ieder verhaal gaat in op een aspect van het thema pesten.

Download hier een overzicht van alle Bijbelverhalen, gerubriceerd op thema. 

Oude Testament
1             De zondeval - Genesis 3
2             Kaïn en Abel - Genesis 4
3             Farao geplaagd voor Abrahams leugen - Genesis 12
4             Sara en Hagar - Genesis 16
5             Izak en Ismaël - Genesis 21
6             Jakob en Ezau - Genesis 27 en 28
7             Jakob bij Laban - Genesis 29-31
8             Jozef en zijn broers - Genesis 37
9             Vergeving door Jozef - Genesis 50
10           Ongehoorzaamheid en de 10 plagen - Exodus 7 – 12
11           Het gouden kalf - Exodus 32
12           Wetgeving tot behoud - Exodus 20: 1-17 en 34
13           Opstand van Korach, Dathan en Abiram - Numeri 16
14           Opstand van het volk Israël na terugkeer van de 12 verspieders - Numeri 14
15           List van de Gibeonieten - Jozua 9
16           Ongehoorzaamheid, ondanks belofte - Jozua 24 en Richteren 2
17           Simson en Delila - Richteren 16
18           Hanna en Pennina - 1 Samuël 1
19           David en Saul - 1 Samuël 18
20           Goed voor kwaad vergolden - 1 Samuël 24
21           Ziklag en de buit - 1 Samuël 30
22           Salomo’s gebed voor het volk - 1 Koningen 8: 35
23           Elisa en de 42 jongeren - 2 Koningen 2: 23-25
24           De reformatie onder koning Asa en de strijd - 2 Kronieken 15
25           Het offeren van Koning Uzzia - 2 Kronieken 26: 15-23
26           Berouw en boete door Ezra en het volk - Ezra 9 en 10
27           Tegenwerking bij herbouw tempel - Ezra 4 en 5
28           De opbouw van Jeruzalem verstoord - Nehemia 2, 4, 6 en 13
29           Haman - Esther 3 en 7
30           Jobs zwijgende vrienden - Job 2
31           Gebed om recht - Psalm 7:12
32           Gods geboden zijn heilzaam - Psalm 19
33           Onrecht tegenover David - Psalm 35
34           Alleen God schenkt heil - Psalm 37
35           Verraden door een vriend - Psalm 55
36           Asafs nijd op de goddelozen - Psalm 73
37           Gods trouw in Davids leven - Psalm 89
38           Wandelen in het gebod des Heeren - Ps. 119: 115
39           verKEER(d), afKEER, inKEER, terugKEER - Spreuken 17: 4
40           Lessen der Wijsheid - Spreuken 24: 19
41           Lof der wijsheid - Prediker 5: 5, 7 en 9
42           Christus lijden - Jesaja 53
43           Israël en Juda bedreigd - Jesaja 9: 7-20
44           Godsdienst, goeddoen en omzien naar elkaar - Jesaja 58
45           God zal Zijn volk richten - Jesaja 1: 2-20
46           De Rechabieten als voorbeeld - Jeremia 35
 
Nieuwe Testament 
47           De Bergrede - Mattheüs 5-7
48           Liefhebben - Mattheüs 7: 12
49           Levi en de farizeeën - Markus 2
50           Goed doen voor elkaar - Lukas 6
51           Barmhartige Samaritaan - Lukas 10
52           Strikvragen van de schriftgeleerden aan Jezus - Lukas 20
53           De krijgsknechten en Jezus - Lukas 23
54           Groepsvorming - Handelingen 4: 32-37 en 5: 12-16
55           Strijd/weerbaarheid - Handelingen 13
56           Paulus over zijn bediening - 2 Korinthe 4
57           Werken des vleses en des Geestes - Galaten 5: 16-26
58           God in Christus als voorbeeld - Efeze 4
59           Onderlinge liefde en regels - Kolossenzen 3: 12-23
60           De zonde van de tong - Jakobus 3
61           Opwekking tot verdraagzaamheid - 1 Petrus 3: 8-12
62           De verleiding der valse leraars - 2 Petrus 2: 8
 
Belijdenisgschriften
63           Zondag 40-42
64           Zondag 43