Beleid

In het beleidsplan staan de doelstellingen van de organisatie

Begin 2019 hebben we ons beleidsplan vernieuwd. Hierin vind je meer informatie over onze missie, visie, doelen en ambitie voor de komende jaren.

Het beleidsplan is in grote lijnen verdeeld in vier hoofdstukken:

Hoofstuk 1: De Opleidingsschool

In dit deel het samenwerkingsverband gekenschetst en worden de missie, visie en de doelen voor de komende vier jaar beschreven. Daarna wordt een aantal visies weergegeven die relevant zijn voor de Opleidingsschool: de visie op het beroep, de visie op leren en de visie op opleiden.

> Lees het hele hoofdstuk

Hoofdstuk 2: Opleidingsplan

In de Opleidingsschool Samen in ontwikkeling wordt altijd samengewerkt aan ‘de bedoeling’. De bedoeling van de opleiding is aanstaande leraren te helpen groeien in de richting van het beroepsbeeld van de christelijke leraar. Dit beroepsbeeld wordt binnen de opleidingsscholen en binnen het opleidingsinstituut gebruikt om er de doorgaande ontwikkeling van de aanstaande leraar aan te spiegelen. 

Lees het hele hoofdstuk

Hoofdstuk 3: Professionaliseringsplan

In dit plan wordt een integrale benadering van professionalisering, passend bij de idealen en visies en strategische koers van de Opleidingsschool, beschreven. In paragraaf 3.2 worden de visie op professionalisering en de ambities geschetst. Daarbij is er aandacht voor de verschillende verantwoordelijkheden en de invullingen daarvan. In de volgende paragraaf worden de belangrijkste rollen in de Opleidingsschool benoemd. Voor al deze verschillende rollen zijn er verschillende vormen van professionalisering georganiseerd ter borging van de kwaliteit. 

> Lees het hele hoofdstuk

Hoofdstuk 4: Kwaliteitsontwikkelingsplan

Veel van de in de vorige hoofdstukken beschreven aspecten van de Opleidingsschool Samen in ontwikkeling zijn gericht op kwaliteit. Alle betrokkenen binnen de Opleidingsschool zijn erop gericht de kwaliteit te borgen en te verhogen. Ook de professionaliseringsactiviteiten uit deel 3 om de begeleiders van de aanstaande leraren te laten groeien in hun rol, zijn gericht op kwaliteit. Als begeleiders namelijk ontwikkelen in hun begeleidersrol, komt dat de ontwikkeling van de aanstaande leraren direct ten goede.

> Lees het hele hoofdstuk

Of download het hele beleidsplan 2019