Gerealiseerde producten

Aan de slag met SAM-producten

Binnen Samen in ontwikkeling gebeurt nog veel meer dan het opleiden van aanstaande leraren. De afgelopen jaren zijn er onderzoeken gedaan naar diverse thema’s die voor onze basisscholen belangrijk zijn. De onderzoeken zijn uitgevoerd door leraren van de opleidingsscholen en door docenten en onderzoekers van Driestar hogeschool. Dat leverde prachtige producten op. Ken jij ze al?

Inspiratiekalender.png
Deze inspiratiekalender helpt jou als basisschoolleraar om samen met je klas te werken aan een positieve sfeer. Er komen onderwerpen voorbij die antwoord geven op vragen als: Hoe ga ik om met kinderen die veel aandacht vragen? Hoe ga ik om met beweeglijke kinderen? Hoe voorkom ik bepaald gedrag? Wat kan ik zelf veranderen om beter om te gaan met moeilijk gedrag in de klas? De kalender geeft verdiepende informatie, ideeën voor activiteiten en direct toepasbare tips voor het hele schooljaar. Bij elk onderwerp staan  gespreksvragen. Op deze manier stimuleert de kalender je om ervaringen met collega’s te delen en van elkaar te leren. Zo is groepsvorming niet de verantwoordelijkheid van die ene leraar voor die ene klas, maar werk je met elkaar aan een positieve sfeer in de hele school.
waaier-totaal2.jpg
Met deze waaier kun je de taxonomie van Bloom in de praktijk brengen. Zo kun je in je vraagstelling een plaats geven aan het zogenaamde ‘hogere orde-denken’ naast het ‘lagere orde-denken’. Je zult merken dat de kinderen meer alert zijn tijdens interactief werken en zelfstandig werken. Met name de kinderen die qua intelligentie boven het gemiddelde uitstijgen worden meer aangesproken, maar ook voor de andere kinderen is het goed om zich te trainen in denkvaardigheden. Je kunt de waaier gebruiken bij de lesvoorbereiding, je kunt hem op je bureau leggen om af en toe te raadplegen en je kunt (na enige oefening) kinderen laten zoeken naar vragen die een beroep doen op hogere-ordedenkvaardigheden. Er is ook een variant voor de onderbouw beschikbaar! 

Instuctiefilmpje van de waaier van Bloom:

 

Bestel de waaier voor slechts € 2,50 per stuk in de webwinkel van Driestar educatief. Je kunt de waaier van Bloom hieronder ook downloaden als pdf.
Met dit boek kun je je een visie vormen op je contacten met ouders. Ook geeft het praktische handreikingen bij verschillende soorten gesprekken die je met hen voert. De opdrachten, onderzoeksvragen en bijbehorende videobank maken het boek heel geschikt om in professionele leergemeenschappen of in teamverband te gebruiken.
even-over-mijn-juf.png

In deze videobank vind je interviews over ouderbetrokkenheid, maar ook nagespeelde casussen uit de praktijk die jou en je collega's kunnen helpen om te reflecteren op jullie eigen oudergesprekken.

Bekijk hier een serie interviews over ouderbetrokkenheid en casussen van gesprekken met ouders. Navigeer met de blauwe knoppen naar het gewenste onderwerp. Bekijk videobank
Aan de slag met sociale veiligheid op school? Maak een handig activiteitenoverzicht op maat met de Kalender Sociale Veiligheid.
 
Hieronder kun je uitgewerkte Bijbelverhalen downloaden. Ieder verhaal gaat in op een aspect van het thema pesten.

Download hier een overzicht van alle Bijbelverhalen, gerubriceerd op thema. 

Oude Testament
1             De zondeval - Genesis 3
2             Kaïn en Abel - Genesis 4
3             Farao geplaagd voor Abrahams leugen - Genesis 12
4             Sara en Hagar - Genesis 16
5             Izak en Ismaël - Genesis 21
6             Jakob en Ezau - Genesis 27 en 28
7             Jakob bij Laban - Genesis 29-31
8             Jozef en zijn broers - Genesis 37
9             Vergeving door Jozef - Genesis 50
10           Ongehoorzaamheid en de 10 plagen - Exodus 7 – 12
11           Het gouden kalf - Exodus 32
12           Wetgeving tot behoud - Exodus 20: 1-17 en 34
13           Opstand van Korach, Dathan en Abiram - Numeri 16
14           Opstand van het volk Israël na terugkeer van de 12 verspieders - Numeri 14
15           List van de Gibeonieten - Jozua 9
16           Ongehoorzaamheid, ondanks belofte - Jozua 24 en Richteren 2
17           Simson en Delila - Richteren 16
18           Hanna en Pennina - 1 Samuël 1
19           David en Saul - 1 Samuël 18
20           Goed voor kwaad vergolden - 1 Samuël 24
21           Ziklag en de buit - 1 Samuël 30
22           Salomo’s gebed voor het volk - 1 Koningen 8: 35
23           Elisa en de 42 jongeren - 2 Koningen 2: 23-25
24           De reformatie onder koning Asa en de strijd - 2 Kronieken 15
25           Het offeren van Koning Uzzia - 2 Kronieken 26: 15-23
26           Berouw en boete door Ezra en het volk - Ezra 9 en 10
27           Tegenwerking bij herbouw tempel - Ezra 4 en 5
28           De opbouw van Jeruzalem verstoord - Nehemia 2, 4, 6 en 13
29           Haman - Esther 3 en 7
30           Jobs zwijgende vrienden - Job 2
31           Gebed om recht - Psalm 7:12
32           Gods geboden zijn heilzaam - Psalm 19
33           Onrecht tegenover David - Psalm 35
34           Alleen God schenkt heil - Psalm 37
35           Verraden door een vriend - Psalm 55
36           Asafs nijd op de goddelozen - Psalm 73
37           Gods trouw in Davids leven - Psalm 89
38           Wandelen in het gebod des Heeren - Ps. 119: 115
39           verKEER(d), afKEER, inKEER, terugKEER - Spreuken 17: 4
40           Lessen der Wijsheid - Spreuken 24: 19
41           Lof der wijsheid - Prediker 5: 5, 7 en 9
42           Christus lijden - Jesaja 53
43           Israël en Juda bedreigd - Jesaja 9: 7-20
44           Godsdienst, goeddoen en omzien naar elkaar - Jesaja 58
45           God zal Zijn volk richten - Jesaja 1: 2-20
46           De Rechabieten als voorbeeld - Jeremia 35
 
Nieuwe Testament 
47           De Bergrede - Mattheüs 5-7
48           Liefhebben - Mattheüs 7: 12
49           Levi en de farizeeën - Markus 2
50           Goed doen voor elkaar - Lukas 6
51           Barmhartige Samaritaan - Lukas 10
52           Strikvragen van de schriftgeleerden aan Jezus - Lukas 20
53           De krijgsknechten en Jezus - Lukas 23
54           Groepsvorming - Handelingen 4: 32-37 en 5: 12-16
55           Strijd/weerbaarheid - Handelingen 13
56           Paulus over zijn bediening - 2 Korinthe 4
57           Werken des vleses en des Geestes - Galaten 5: 16-26
58           God in Christus als voorbeeld - Efeze 4
59           Onderlinge liefde en regels - Kolossenzen 3: 12-23
60           De zonde van de tong - Jakobus 3
61           Opwekking tot verdraagzaamheid - 1 Petrus 3: 8-12
62           De verleiding der valse leraars - 2 Petrus 2: 8
 
Belijdenisgschriften
63           Zondag 40-42
64           Zondag 43
Download hier een aantal handige documenten, zoals een voorbeeld-pestprotocol.

Jij als leraar doet ertoe. Jij maakt het verschil in de ontwikkeling van kinderen! Passend onderwijs vraagt echter nogal wat van je. Door zicht te krijgen op je eigen handelen, je eigen houdingen ten aanzien van je leerlingen en je collega’s, zul je zien dat je je draagkracht kunt vergroten. Dan kun je passend onderwijs beter aan.

Om je hierbij te helpen heeft de leerkring Opbrengstgericht werken van Samen in ontwikkeling een model  ontwikkeld. Dit model helpt je om je sterke en zwakke kanten in kaart te brengen en te bepalen op welke gebieden jij je verder wilt ontwikkelen. Het is voor jou als leraar belangrijk om je te blijven ontwikkelen en steeds na te denken waarom je bepaalde dingen doet.

Reflectie-en-ontwikkelingsmodel-voor-leraren-en-scholen.jpg