Videobank ouderbetrokkenheid

In deze videobank vind je interviews over ouderbetrokkenheid, maar ook nagespeelde casussen uit de praktijk die jou en je collega's kunnen helpen om te reflecteren op jullie eigen oudergesprekken.

Een leerkracht bespreekt met een moeder het besluit van de school dat de plaatsing in de plusgroep voor haar kind niet wordt gecontinueerd. De moeder is teleurgesteld, maar de leerkracht houdt vast aan het besluit van de school. De leerkracht stelt voor om samen verder te zoeken naar wat voor het kind passend is. De moeder heeft twijfels over de juistheid van het besluit en voelt zich overvallen door het besluit. De leerkracht is tevreden over het gesprek.


Een leerkracht deelt aan de vader van een leerling het besluit van de school mee om zijn kind uit de plusklas te plaatsen. De vader is teleurgesteld. Leerkracht en vader gaan in discussie. De leerkracht stelt een oplossing voor en de vader gaat, na verduidelijking van het een en ander, daar in mee.  Aan het einde van het gesprek zijn beiden tevreden.

​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.

Een ontevreden vader komt na schooltijd bij de leerkracht. Hij vindt dat zijn slimme zoon niet genoeg aandacht krijgt. De leerkracht geeft vader ruimte om te vertellen wat hem dwars zit. Ze erkent dat het een slimme leerling is, die veel behoefte aan aandacht heeft. Ze stelt een oplossing voor die de vader acceptabel vindt. Beiden kijken positief terug op het gesprek.


Een boze ouder komt op school verhaal halen. De leerkracht geeft ruimte aan de ouder en toont begrip voor de emoties. Ze gaat de verbinding aan zodat gezamenlijk naar oplossingen kan worden gezocht. De ouder gaat gerustgesteld weg.

​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.

Aan ouders wordt verteld dat hun kind pest. Ouders geloven dit niet en vader neemt de leiding in het gesprek. De leerkracht moet de leiding van het gesprek zien over te nemen en signalen aan de orde stellen. Het gesprek lijkt te stagneren. De leerkracht stelt voor om in een vervolggesprek verder te praten en de ouders gaan hiermee akkoord.


Een ouder neemt het advies van de leerkracht om onderzoek te laten doen naar adhd niet over. Ouder denkt dat het ongeconcentreerde gedrag komt door onvoldoende uitdaging en wil dat daar eerst aan gewerkt wordt. Aan het einde van het gesprek is de ouder nog niet overtuigd en krijgt bedenktijd.

​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.


Een leerkracht benoemt het drukke gedrag van een leerling en vraagt hoe de ouder dit ziet. Er is wederzijds herkenning van het gedrag. Leerkracht stelt voor om een vervolggesprek te plannen met de ib'er. Zo wordt samen de volgende stap gezet in een zorgtraject.

​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.


Nadat een meisje, leerling van groep 7, met haar rapport thuis is gekomen wil haar moeder direct een gesprek op school. Moeder is boos omdat de rapportcijfers niet overeen lijken te komen met de resultaten op de toetsen. De leerkracht weet de kritiek op positieve wijze om te buigen.

​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.

Een leerkracht probeert in een luistergesprek zoveel mogelijk te weten te komen over een leerling. De moeder vertelt over haar dochter die op autisme getest is. Leerkracht vraagt steeds door en aan het einde van het gesprek geeft de moeder aan dat zij dit als heel prettig heeft ervaren.


​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.

De ouders van een leerling zijn gescheiden. Gezamenlijk komen ze op uitnodiging van de leerkracht naar het kennismakingsgesprek bij de start van het schooljaar. Het gesprek loopt goed omdat de leerkracht op momenten dat het kan escaleren ingrijpt. Aan het eind van het gesprek geven zowel de ouders als de leerkracht hun reflectie op het gesprek.


​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.

Een enthousiaste ouder komt met een prima idee terwijl jij als leerkracht met de groep wil gaan beginnen. Jij wordt ook enthousiast. Er vindt afstemming plaats door een afspraak te maken.


Een moeder spreekt haar zorgen uit over een andere leerling uit de groep. De leerkracht neemt het verhaal serieus maar kan er inhoudelijk niet op ingaan omdat ze met haar klas wil starten. De moeder gaat weg met het gevoel dat ze gehoord is en dat er aan het probleem gewerkt wordt.

​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.


Gesprek met ouders, leerkracht, intern begeleider, schoolmaatschappelijk werker en GZ-psycholoog.


​N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.

Ouders van een nieuwe leerling maken kennis met de directeur van de school.


N.B.
Deze beelden zijn in scène gezet.